ปรัชญาในการดำเนินชีวิต

ปรัชญาในการดำเนินชีวิต คืออะไรกันนะ ?

‘การดำรงชีวิตของมนุษย์’ ให้มีเป้าหมายและมีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีหลักการให้ยึดถือและปฏิบัติ อย่างที่คุณผู้อ่านเห็นกันดีอยู่ว่าในสังคมไทยปัจจุบัน เต็มไปด้วยความวุ่นวาย อีกทั้งยังได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ในหลายๆด้าน สังคมในยุคนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันก้าวล้ำ หากแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ , ความเข้าใจ รวมทั้งขาดความเท่าทันในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะทั้งในเรื่องของแนวคิด , การปฏิบัติ , ความประพฤติ ตลอดจนในเรื่องของกรอบมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมอันดีงาม


August 15, 2019 0